สร้างถาวรวัตถุและบูรณะปฏิสงขรณ์วัดแสงสุริยาราม

 พม.พล    6 พ.ค. 2557

โครงการก่อสร้าง
๑.วิหารหงส์ครอบพระนอน กำลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ๙๐ เปอร์เซ็นต์ (ยังขาดงบประมาณ)สิ้นการก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาท)
๒.ห้องน้ำห้องสุขาขอนไม้ จำนวน ๑๒ ห้อง มีเจ้าภาพคือคุณสุนทร คุณภัทรวรรณ์ สิงห์โค
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ (สองแสนห้าหมื่นบาท)
๓.มณฑปหลวงปู่สวาสดิ์ โครงการก่อสร้างเพื่อบรรจุอัฏฐิหลวงปู่ งบประมาณ 650,000 (หกแสนห้าหมื่นบาท)
๔.งานฌาปนกิจพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูวชิรธรรมธาดา(หลวงปู่สวาสดิ์)ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร
โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์
๑.กำแพงวัด
๒.กุฏิพระมรรคมีองค์๘จำนวนแปดห้องที่ทรุดโทรม
๓.ศาลาธรรมสังเวชที่ไม่ถูกลักษณะการก่อสร้าง
พุทธศานิกชนคนใจบุญทุกท่านทุกนามสามารถร่วมทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาขาณุวรลักษบุรี ชื่อบัญชี วัดแสงสุริยาราม เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เลขที่ 638-0-11650-8 ขออนุโมทนามา ณ โอกาศนี้ หรือติดต่อมีความประสงค์ติดต่อโดยตรงที่
เจ้าอาวาส พระครูสุตวชิรสาทร โดยตรงโทร ๐๘๙-๙๙๔-๕๕๐๐
เผยแพร่บอกบุญโดย ส.อุ่นสมัย ๖ พ.ค. ๒๕๕๗ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่59 - สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• พุทธศาสนา ๒ นิกาย ใหญ่ มหายาน กับ หีนยาน

• วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

• พ่อค้าโกง (กูฏวาณิชชาดก)

• คาถามหาจักรพรรดิ เปลี่ยนร้ายกลับเป็นดี พุทธคุณครอบจักรวาล แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย