บ้านอารีย์เชิญท่านฟังธรรมจากพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ

 นานา    1 มิ.ย. 2554

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
บ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับพระอาจารย์ :
อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

การศึกษาทางธรรม
-นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๑๙
-เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร เขตบางกอกน้อย พ.ศ. ๒๕๒๕ระดับอุดมศึกษา : กล่าวโดยย่อ
- ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

การเผยแผ่พุทธศาสนา:
-จัดรายการธรรมะทางวิทยุหลายสถานี และบรรยายและปาฐกถาธรรมพุทธศาสนาตามโรงเรียน
และสถาบันศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
-ผลงานทางเอกสารอาทิเช่น จริยธรรมนักบริหาร เป็นเอกสารประกอบการบรรยาย
แก่นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารทันสมัย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ และอื่นๆ

ที่อยู่ปัจจุบัน: เป็นประธานสงฆ์ สำนักสงฆ์แทนวันดีจิตเจริญสุข บางขุนเทียน

สอบถาม ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔
บ้านอารีย์ www.baanaree.net ,
www.fackbook.com/baanaree ,
http://twitter.com/baanaree
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,685 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย