ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริขารอุปสมบทสามเณรเป็นพระภิกษุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๘ รูป

 MonkThai2563    8 ธ.ค. 2563

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริขารอุปสมบทสามเณรเป็นพระภิกษุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๘ รูป
วัดสองเปยร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบริขารเพื่ออุปสมบทสามเณรที่มีอายุครบ๒๐ปีบริบูรณ์ เป็นพระภิกษุ จำนวนทั้งสิ้น ๘ กองบุญ ดังนี้
เป็นเจ้าภาพบริขารกองบุญละ ๔,๙๙๙ บาท
สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ วัดสองเปย / ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดารโทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ ใลน์ID Watsongpoei2562 Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน)
ขออนุโมทนา
พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
ปิดกองบุญวันที่๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,611 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย