บอกบุญสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ

 ชัยกมล  

เชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ
ณ ที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต)
ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

เนื่องจากทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม(ม่อนเปรต) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน เป็นที่พักสงฆ์ที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ ยังขาดเสนาสนะต่างๆ เช่นศาลาบำเพ็ญบุญ และอื่นๆ เมื่อมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา หรือกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทางที่พักสงฆ์ และกลุ่มสัจจะบารมี น่าน ได้จัดกิจกรรมทุกเดือน และคณะศรัทธาที่มาร่วมบุญกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ไม่สะดวกในการทำบุญนั่นเอง

ดังนั้นทางพระวิมล อนุตตโร ผู้ดูแลที่พักสงฆ์จึงจะได้สร้างศาลาบำเพ็ญบุญขึ้น และทำการเริมขึ้นงานโครงสร้างศาลาแล้ว ยังขาดปัจจัยในการทำโครงสร้าง และมุงหลังคาเมทัลชีทเป็นเงินประมาณ 40,000 บาทถึงขอบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายร่วมบุญการสร้างศาลาบำเพ็ญบุญในครั้งนี้

ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนบุญต่างๆ ได้ดังนี้

⁃ เป็นเจ้าภาพเสาศาลา กองทุนละ 1,999 บาท ( มี 20ต้น)
⁃ เป็นเจ้าภาพไม้สัก ทำก่อหลังคา ต้นละ 499 บาท ( 30 ต้น)
⁃ เป็นเจ้าภาพเมทัลชีท ตร.ม.ละ 149 บาท (350 ตรางเมตร)
⁃ เป็นเจ้าภาพปูนเทฐานเสา กองทุน. 99 บาท
- หรือจะสมทบทุนตามกำลังศรัทธา

ญาติโยมท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพจัดผ้าป่า หรือกฐิน มาถวายทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม สามารถติดต่อมาได้ หรือจะเป็นสะพานบุญบอกบุญ แชร์บุญต่อก็ได้

หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะร่วมสร้างศาลาบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ ขอให้ติดต่อมาได้ที่

พระวิมล อนุตฺตโร 098-0020007
หรือสมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต
020130964594
( ท่านสามารถทำบุญโดยเป็นสะพานบุญ บอกบุญต่อ หรือแชร์บุญต่อไปก็ได้ )

#. อานิสงส์ถวายทานศาลาบำเพ็ญบุญ#.

องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่า ในกาลครั้งหนึ่งมีพระเจ้าสุทัศน์ได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ในเมืองสุทัศน์นคร ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าปิยทัสสีได้สร้างอารามเป็นทานแก่พระพุทธเจ้า ปิยทัสสี แล้วตั้งปณิธาน ความปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิด เมื่อสิ้นชีพตามอายุขัยแล้วก็ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต เสวยสมบัติทิพย์มีนางฟ้า เทพอัปสรแสนหนึ่งเป็นบริวาร มีวิมานทองสูง ๔๕ โยชน์ มีอายุยืนนานได้พันปีทิพย์ ครั้นจุติก็มาเกิดเป็นบุตรพยากาวิตะกษัตริย์ ในเมืองเสถะนคร ชื่อว่ารามวัตติกุมาร ครั้นเจริญวัยแล้วได้ดาบกายสิทธิ์ มีวชิราเพชรช้างแก้วม้าแก้ว วัวแก้ว ปราสาทแก้ว เกิดขึ้นด้วยบุญกุศลราศี ที่ได้ก่อสร้างอารามศาลาให้เป็นทาน ครั้นได้ละจากอัตตภาพนั้น ก็ได้เสริมสร้างบารมีจนมาเกิดเป็นองค์พระตถาคตในกาลบัดนี้เมื่อพระบรมศาสดา ได้แสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วเหล่าภิกษุทั้งหลายก็ได้สำเร็จพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ

อานิสงส์ในชาตินี้เพื่อตน

๑.ทำให้จิตใจเยือกเย็น ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกตัญญู มีปีติสุขตลอดเวลา

๒.มีเพื่อนดี มีบริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้า ธุรกิจมั่นคง

๓.ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล มีความอุดมร่มเย็นเป็นสุข

๔.พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง
อานิสงส์เพื่อคนอื่น

๕.ได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน

๖.ได้ให้ธรรมทาน และให้อโหสิกรรม
อานิสงส์ในภพหน้า

๗.มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบาก

๘.มีสุคติโลกสวรรค์ในเบื้องหน้าแน่นอน

๙.เลื่อนชั้นจิต ได้ภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป


3,798


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย