ขอรับบริจาคซีดีธรรมะ และ หนังสือธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมวิทยาทาน

 dham  

ด้วยอาตมาได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ รายการ ธรรมะยามเช้า ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากศรัทธาญาติโยมเป็นจำนวนมาก และก็ได้มีญาติโยมอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันที่มีความประสงค์อยากจะได้ซีดีธรรม หรือ หนังสือธรรมะ ไว้เปิดฟัง หรือ อ่านที่บ้าน ซึ่งก็ได้ดำเนินการแจกไปบ้างแล้ว แต่ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่มีความสนใจ
จึงขอรับบริจาคซีดีธรรมะ และ หนังสือธรรมะ จากท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญเผยแผ่ธรรม เป็นธรรมวิทยาทานในครั้งนี้ โดยจัดส่งซีดีธรรมะ หรือ หนังสือธรรมะ มาที่ พระครูวรสุตเขต ๑๑๑ หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐ โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘
ทั้งนี้ออนุโมทนาบุญในส่วนแห่งกุศลจิตศรัทธาของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย


• ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ

• "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ๓๘.ปางรับผลมะม่วง

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย