เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

 พระมหาวิษณุพงษ์    13 ม.ค. 2555

ด้วยวัดป่าเทพนิมิต ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้สร้างมาหลายสิบปี จนทำให้อุโบสถผุพังไม่สามารถทำสังฆกรรมได้ เพราะเกิดรอยร้าว และทรุดตัวลงหลายที่ ดังนั้นทางวัดจึงมีความประสงค์จะสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมขึ้น แต่เนื่องจากทางวัดยังไม่มีทุนในการก่อสร้าง จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเป็นบุญกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างอุโบสถหลังนี้ หากต้องการเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่ พระมหาวิษณุพงษ์ สวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต โทร.0885499640 หรือ
อีเมล์ vissanupong2521@hotmail.com
รูปอุโบสถ


เจริญพรโยมทั้งหลายอาตมาฝากท่านทั้งหลายทีได้อ่าน ขอได้อนุเคราะห์ช่วยกันบอกบุญไปยังท่านผู็มีกำลังพอที่จะช่วยกันสร้างอุโบสถแล้วเสร็จ


รูปอุโบสถ


รูปอุโบสถ


รูปอุโบสถหลังเก่าที่จะทำการบูรณะสร้างหลังใหม่รูปอุโบสถหลังเก่าที่จะทำการบูรณะสร้างหลังใหม่รูปอุโบสถหลังเก่าที่จะทำการบูรณะสร้างหลังใหม่


สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ

ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล เป็นอาสันนกรรมที่ดี
ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด

การผูกพันธสีมา และฝังลูกนิมิต

เมื่อมีตัวอาคาร หรือโรงอุโบสถ อันมีขนาดใหญ่พอสมควร มีเสนาสนะอื่นๆ ที่พระสงฆ์ใช้พักอาศัย อำนวยความสะดวกและใช้ประกอบศาสนกิจ ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสงฆ์ และได้รับอนุญาตจากทางราชการบ้านเมืองแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายพระสงฆ์ ที่จะต้องมีพิธีผูกพัทธสีมา อันรวมถึงการเตรียมลูกนิมิตไว้พร้อมสรรพ ซึ่งชาวบ้านมัก เรียกว่า "งานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต" ทั้งนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระวินัยพุทธบัญญัติก่อน พระสงฆ์จึงกระทำสังฆกรรมที่กำหนดไว้ในพระวินัยได้


  3,279 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย