ให้ทานไฟ วัดศรีทวี (๑๐ ม.ค. ๒๕๖๔) (งด)

 watsritawee    9 ธ.ค. 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญให้ทานไฟ ๒๕๖๔ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : https://watsritawee.org


เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ระบาดใหม่ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทางวัดศรีทวีขอ งด จัดกิจกรรมให้ทานไฟ ๒๕๖๔ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ขอบารมีแห่งองค์พระบรมธาตุคุ้มครองปกป้องทุกท่าน ขอทุกท่านดูแลสุขภาพด้วย


• สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส ความสงัดของผู้สันโดษ ย่อมทำให้เกิดสุข

• การกระทำใดๆที่ทำโดยต่อเนื่องนี้...

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่46 - สติจะตัดภพชาติในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• บทท่องธาตุกัมมัฏฐาน 4 (30 นาที)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย