พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี (๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

 watsritawee    23 พ.ย. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี และตักบาตรแบบวิถีพุทธ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : https://watsritawee.org


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมวัดศรีทวี
วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เปิดศูนย์การเรียนรู้
ขอเจริญพร เชิญพุทธศาสนานิกชนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โดยทั่วกัน
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
เวลา ๐๙.๐๐ น ตักบาตร
เวลา ๑๐.๐๐ น ประกอบพิธีเปิดศูนย์การเรียรู้
เวลา ๑๑.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/4679097752149806


• ไม่ใช่มีแต่ความคิดเห็น แล้วก็คิดไปตามความรู้สึก...

• ธรรมะดับได้ด้วยใคร

• น้ำพริกกากหมู

• ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์

• สุขา สทฺธมฺมเทสนา ความแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข

• มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย