อนุโมทนาบุญทอดกฐิน

 varadham707  

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐินร่วมกัน เพื่อระดมทุนในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาวัดให้เป็นวัด ตามโครงการวัด ประชา
รัฐ สร้างสุข (๕ ส)
และบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
และติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า


3,696


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย