บำเพ็ญบุญอดีตเจ้าอาวาส ฉลองศาลาการเปรียญ ทอดผ้าป่ากองทุนปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖)

 watsritawee     5 เม.ย. 2566

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญประจำปี
ฉลองศาลาการเปรียญและทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖

ด้วยวัดศรีทวีได้จัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศผลให้กับอดีตเจ้าอาวาส และพระเถรานุเถระตลอดถึงผู้มีอุปการคุณแก่วัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ปีนี้การสร้างศาลาการเปรียญสำเร็จเรียบร้อย จึงจัดให้มีการฉลองศาลาการเปรียญด้วยและจัดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนเป็นกองทุนปฏิบัติธรรมจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญบุญและทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยทั่วกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ประสาธน์พรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ ฯ

กำหนดการ
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายผ้าป่า และภัตตาหารเพล
เสร็จพิธี ขอเรียนเชิญคณะผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร

กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
พระธรรมวชิรากร
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส
พระราชญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
พระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม
พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค ๑๖ ธรรมยุต
พระพิศิษฎ์วินัยการ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธ.
พระครูสุเมธมงคลญาณ วัดคงคาวดี
พระครูสิริธรรมาภิรัต
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธ.
พระครูเมธีนวคุณ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร ธรรมยุต
พระครูบริหารสังฆกิจ
เจ้าคณะอำเภอปากพนัง ธรรมยุต
พระครูอัครธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอฉวาง ธรรมยุต
พระครูประทีปชัยธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล
พระครูสุพัฒนวรกิจ เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่ ธรรมยุต
พระครูวีรกิจโสภณ
เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ธรรมยุต
พระครูสุรัตวิหารการ
เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี ธรรมยุต
พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ
พระครูอุทัยธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดหนองนก

ประธานคณะกรรมการ
คุณแม่ยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล

คณะกรรมการ
อ.กาญจนา เรืองช่วย
นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณอดุลย์ เกสรสิทธิ์ อดีตนายอำเภอสิชล
คุณอรุณชัย – คุณจันทณี ไชยพานิช ร้านสว่างโอสถ
คุณจงกล สุวรรณบริบาล ห้างทองแสงสุวรรณ
คุณดวงใจ ภูษิตกิตติกุล
บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ แอนด์จิวเวลลี่
คุณวิวัฒน์ – อ้อยฤทัย ประวีณวรกุล
ร้านนครสังฆภัณฑ์
คุณพรทิพย์ บริบูรณ์ โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา
คุณสุรวีร์ ลีละวัฒน์ ประธานชุมชนท่ามอญ
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
คุณณัฐสุด ตรีสัตยพันธ์
คุณแม่สุวิน นกแก้ว
คุณโสมนัส – คุณอมรรัตน์ ตัณทนันทน์
คุณแม่อรสา ศุภกร
คุณจิภาดา ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา
คุณพรฤดี บุญศรีโรจน์
คุณสมจิตต์ บุญศรีโรจน์
คุณวิภาสกร น้อยวิไล
คุณสมพร น้อยวิไล
คุณรุ่งนภา ศักดิ์ฤทธิชัย
คุณเพลินจิต ศักดิ์ฤทธิชัย
คุณอัมพร แก้วใจ และครอบครัว
คุณเชาวลิตร ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณคทาชาติ สังข์สิงห์ และครอบครัว
อ.สุเมธ รุจิวณิชกุล
คุณยุทธกิจ มานะจิตต์
อ.ธำรง – คุณครูวันดี สุคนธวรานนท์
คุณสุธรรม ชยันต์เกียรติ
คุณสรชัช ทับทิมทอง และครอบครัว
คุณแม่สุนันท์ สายพงษ์พรรณ
คุณครูคิดดี ผลความดี
คุณประเสริฐ – คุณยุวสา แสงงาม
คุณสมพร – อ.จิตตรา อมรกุล
คุณอุทัย บ่อสุวรรณ
คุณนันธมล ผลใหม่
อ.สันติ อุนจะนำ และครอบครัว
อ.ประสาน เรืองดิษฐ์ และครอบครัว
พ.ต.ท.เสรี พิมเสน
คุณบุญพา เชี่ยวชล
คุณพูนผล นราพงศ์
คุณอวยพร นราพงศ์
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้ และลูก ๆ
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
อ.สุวิทย์ – อ.วีรวรรณ วงศ์พิศาล
คุณบุญเสริม – คุณอาภา อาทรวิริยกุล
คุณอรพิมวดี ศิริธรรม
ร.ต.ต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน
คุณอมร เมืองโต
คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม
คุณสงบ พงษ​์ขจร และลูก ๆ
คุณวรรณดี อมรศักดิ์ และลูก
คุณสมเกียรติ พริกไทย และครอบครัว
คุณสมจิตร – คุณเตี้ยน ภูมิศรี
อาจารย์บัณฑิต สุทธมุสิก
คุณจันทร์ทิพย์ ถาวโร
คุณวิสูตร – คุณผ่องศรี วิโนทัย
คุณจิตต์ – คุณเสริมศักดิ์ เพ็ญทอง
คุณสุมล – คุณจรี หนูทอง
คุณสุจินต์ ศรีสังข์
ร้านเสริมสวยสุ
อ.กิตติ – อ.ปัญจพร ดวงศิริ
คุณกระแส มุสิกวงศ์ และลูก
โรงพิมพ์เม็ดทราย
ครอบครัวบุญมั่น
คุณณัฐวัฒน์ – คุณศศินา สุขขาว
ผู้ใหญ่อรุณ เกสรสิทธิ์ และครอบครัว
คุณบุญเรือง จันทร์ภักดี
คุณแม่อรสา ศุภกร
พล.อ.จิรพันธ์ – คุณนายจิรภา เกษมศานติสุข
คุณสรชัช ทับทิมทอง และครอบครัว
คุณกชวรรณ รุชิตานนท์ และครอบครัว
คุณอาทิตย์ – คุณธนัชภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
คุณหนูนับ ชูพุฒ
คุณณัฐโรจน์ ภูมิสวัสดิ์
คุณเศรษฐพงศ์ ภูมิสวัสดิ์
คุณชนากานต์ พัศมุนี
คุณภานุวัชร แก้วลำพัด
คุณพรรณีย์ แก้วลำพัด
คุณศิโรรัตน์ แก้วลำพัด
คุณพรรัชนี ทวีกิจ
คุณสิทธิพงศ์ อติวรมันต์ และครอบครัว
ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และครอบครัว
คุณอิราวัฒน์ – คุณสุปราณี พงษ์พานิช
คุณนัทธมน ผลใหม่
คุณธิติกาญจน์ สิริวัชรวิทย์
คุณวุฒิเมศวร์ สิริวัชรวิทย์
คุณเมตตา สุขแก้ว
คุณมัณฑนา ลี้อารีย์วงศ์
คุณอรพิมลดี ศิริธรรม
คุณอำนวย สุทธิคีรี
คุณสุนันท์ สายพงษ์พรรณ
คณะอุบาสิกาวัดศรีทวี
อ.มณธล – อ.อำไพ วัยวัฒน์
คุณครูนิยดา เครือสุวรรณ
คุณครูศราวดี ภูวรานนท์
คุณนิรมล สุทธิรักษ์

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

ที่มา : https://watsritawee.org

3,691


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย