ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )

 Webmaster  

ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )

ธรรมะรับอรุณ 9/12

(ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )

รายการธรรมะรับอรุณ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตฺโต

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม   

ที่มา : https://www.youtube.com/@watnyanavesakavan7149

2,931


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย