490525 เมื่อคนขาดการศึกษา แม้แต่เมตตาและสันโดษ ก็กลายเป็นโทษขึ้นมา

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ 2548-2551 ธรรมะบรรยาย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

490525 เมื่อคนขาดการศึกษา แม้แต่เมตตาและสันโดษ ก็กลายเป็นโทษขึ้นมา

2548-2551 ธรรมะบรรยาย
วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
4 / 34

ธรรมกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
(สมนศักดิ์ ณ ขณะนั้น คือพระพรหมคุณาภรณ์)
เรื่อง เมื่อคนขาดการศึกษา แม้แต่เมตตาและสันโดษ ก็กลายเป็นโทษขึ้นมา 490525   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,896 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย