แนวทางในการดำเนินชีวิตและตัวอย่างบุคคลที่เลือกแก้ปัญหาชีวิตด้วยสติ

 thaipagoda  4,962 

ขอนำธรรมะ มาให้ทุกท่านได้อ่านและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีตัวอย่างจากบุคคลต่างๆดังนี้ครับ


การปฏิบัติธรรมมีผลจริง ไม่ต้องสงสัยอีกแล้ว โดย รศ.พญ.ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ http://wp.me/P1BcVN-7v <<อ่าน

หนทางพิสุทธิ์สู่เส้นทางสายเอก โดย ศุภรัตน์ ปรศุพัฒนา http://wp.me/P1BcVN-7z <<อ่าน

สำเร็จได้ด้วยใจศรัทธา โดย สุวรรณี เจริญพานิชย์กุล http://wp.me/P1BcVN-7E <<อ่าน

หลวงพ่อเปรียบเสมือนบิดา โดย สุภาพ พระชนีย์ http://wp.me/P1BcVN-7H <<อ่าน

เราได้อะไรจากกรรมฐาน โดย พันเอกหญิง วาสุณี อันนตรพีระ http://wp.me/P1BcVN-7M <<อ่าน

ความอัศจรรย์แห่งพระกรรมฐาน โดย บุศรา พัชรพันธ์ http://wp.me/P1BcVN-7R <<อ่าน

กรรมที่ต้องชดใช้ โดย เฉลา ขำวงษ์ http://wp.me/P1BcVN-9c <<อ่าน

ปาฏิหาริย์การขออโหสิกรรม โดย สุวิไล บุญธวัชชัย http://wp.me/P1BcVN-81 <<อ่าน

กรรมฐานคือเทียนส่องนำทางให้พ้นทุกข์ โดย สุกัญญา รัตนบูรณะ http://wp.me/P1BcVN-86 <<อ่าน

กรรมฐานคือแก่นของชีวิต โดย นัฐฐา ศิริเจริญไชย http://wp.me/P1BcVN-89 <<อ่าน

กรรมฐานช่วยคุณแม่ได้ โดย เกื้อกูล สุขปิติ http://wp.me/P1BcVN-8d <<อ่าน

ความตั้งใจ โดย รุจิฬา เตชะเจริญกิจ http://wp.me/P1BcVN-8j <<อ่าน

ประสบการณ์ชีวิต โดย เพ็ญศรี สุริยะพรหมชัย http://wp.me/P1BcVN-8n <<อ่าน

พรหลวงพ่อ โดย ศักดิ์ชัย วันชัยจิรบูรณ์ http://wp.me/P1BcVN-8r <<อ่าน

พาหุงกับประสิทธิผล โดย อารี สังข์เฟื่อง http://wp.me/P1BcVN-8u <<อ่าน

วิปัสสนากรรมฐาน คือ พลังของชีวิต โดย สุทธิดา http://wp.me/P1BcVN-8z <<อ่าน

หนี้ชีวิต โดย ตรีรัตน์ ภาสเวคิน http://wp.me/P1BcVN-8D <<อ่าน

เหตุการณ์ในต่างแดน โดย อุษา ชีพเป็นสุข http://wp.me/P1BcVN-8G <<อ่าน

อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม โดย บุญเรือง ตั้งตรงสากล http://wp.me/P1BcVN-8L <<อ่าน

ผมเป็นคนดีได้ด้วยเมตตาจากหลวงพ่อ โดย จักรกฤษฎิ์ สุวรรณรัตน์ http://wp.me/P1BcVN-8P <<อ่าน

กรรมฐานสร้างชีวิตใหม่ โดย สวลักษณ์ ฉายาบรรณ http://wp.me/P1BcVN-8T <<อ่าน

คุณค่าของสติ โดย โนรี สิงห์สุภัคกุล http://wp.me/P1BcVN-8W <<อ่าน

ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม โดย นพรัตน์ ฉัตรคชราษฎร์ http://wp.me/P1BcVN-90 <<อ่าน

บารมีหลวงพ่อและธรรมปฏิบัติ โดย ศรีอำไพ ทิพย์มณี http://wp.me/P1BcVN-98 <<อ่าน

การปฏิบัติธรรมนำทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้น โดย มนตรา ผึ้งเทศ http://wp.me/P1BcVN-9c <<อ่าน

กรรมฐานคือกิจวัตรประจำวัน โดย ธนรัตน์ เลปนานนท์ http://wp.me/P1BcVN-9i <<อ่าน

จากสวดพาหุงมหากาสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดย ชลธิชา ชาญวิชา http://wp.me/P1BcVN-9m <<อ่าน

บันทึกกรรมฐาน โดย จรรยา ชูสุวรรณ http://wp.me/P1BcVN-9r <<อ่าน

ตามรอยจิต โดย วาริณี จูตะวิริยะ http://wp.me/P1BcVN-9w <<อ่าน

ของดีจากหลวงพ่อ โดย จารุวรรณ ฟองสวัสดิ์ http://wp.me/P1BcVN-9A <<อ่าน

แสงธรรมนำชีวิตรุ่งเรือง โดย ปิยวัฒน์ แสงเย็น http://wp.me/P1BcVN-9G <<อ่าน

นิมิตแก้กรรม โดย ทศพล ตั้งใจ http://wp.me/P1BcVN-9K <<อ่าน

พระเทพสิงหบุราจารย์(หลงพ่อจรัญ)ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๓) โดย ชัยวัฒน์ เกตุปรีชาสวัสดิ์ http://wp.me/P1BcVN-9P <<อ่าน

ขออนุโมทนา ทุกๆท่านครับ

   RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย