"กรรมส่วนรวม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  4,892 

.
 "กรรมส่วนรวม"

" .. "กรรมที่เกิดแก่ส่วนรวม คือเกิดแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติ ตามเหตุผลแล้วต้องเป็นกรรมของส่วนรวม ของประเทศชาติ ซึ่งมีเราทุกคนรวมอยู่เป็นหนึ่งแน่นอน"

ยอมรับว่า "ความร้อนของบ้านเมืองเรา ซึ่งต้องเกิดแต่กรรมไม่ดีไม่งามแน่นอน เราต้องเป็นหนึ่งในผู้ก่อกรรมอันยังให้ความเดือดร้อนนั้นเกิด"

ถ้าทุกคนหรือมากคน ยอมคิดได้เช่นนี้ "แล้วยอมแก้ไขด้วยการพยายามทำกุศลกรรม คือทำดี ลดละการทำอกุศล คือทำไม่ดี" ให้เต็มสติปัญญาความสามารถ ย่อมยังให้เกิดผลดีได้

มากคนคิดได้ มากคนทำดี "มากคนลดละเลี่ยงหลีกการทำความชั่ว การทำบาปอกุศล ย่อมยังให้เกิดผลดีได้มากเป็นธรรมดา แก่ประเทศชาติ" ทำเหตุดีมาก ผลดีย่อมมาก แน่นอน .. "

"แส่งส่องใจ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย