"กรรมส่วนรวม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 วิริยะ12   26 มี.ค. 2561

.
 "กรรมส่วนรวม"

" .. "กรรมที่เกิดแก่ส่วนรวม คือเกิดแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติ ตามเหตุผลแล้วต้องเป็นกรรมของส่วนรวม ของประเทศชาติ ซึ่งมีเราทุกคนรวมอยู่เป็นหนึ่งแน่นอน"

ยอมรับว่า "ความร้อนของบ้านเมืองเรา ซึ่งต้องเกิดแต่กรรมไม่ดีไม่งามแน่นอน เราต้องเป็นหนึ่งในผู้ก่อกรรมอันยังให้ความเดือดร้อนนั้นเกิด"

ถ้าทุกคนหรือมากคน ยอมคิดได้เช่นนี้ "แล้วยอมแก้ไขด้วยการพยายามทำกุศลกรรม คือทำดี ลดละการทำอกุศล คือทำไม่ดี" ให้เต็มสติปัญญาความสามารถ ย่อมยังให้เกิดผลดีได้

มากคนคิดได้ มากคนทำดี "มากคนลดละเลี่ยงหลีกการทำความชั่ว การทำบาปอกุศล ย่อมยังให้เกิดผลดีได้มากเป็นธรรมดา แก่ประเทศชาติ" ทำเหตุดีมาก ผลดีย่อมมาก แน่นอน .. "

"แส่งส่องใจ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

26 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  3273 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย