จงใจจะพูด จะทำ จะคิด นี่แหละคือกรรม

 ลูกโป่ง  4,873 

...กรรม... คือ กาลอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกเวลา
ประกอบด้วยเจตนา คือ ความจงใจ
ทุกคนจะทำอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร
ย่อมมีเจตนาคือ ความจงใจนำอยู่ก่อนเสมอ
และในวันหนึ่งก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้
ต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้
ไปตามที่ตนเองจงใจจะพูด จะทำ จะคิด นี่แหละคือกรรม
วันหนึ่ง ๆ จึงทำกรรมมากมายหลายอย่าง
หลีกกรรมไม่พ้น พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม

หลักใหญ่ก็มุ่งให้พิจารณาให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนนี้แหละ
ว่า "อะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรไม่ควร
เพื่อที่จะได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่ควร เพื่อที่จะทำกรรมที่ดีที่ควร"

:: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย