มุทิตาจิตแด่..พระพรหมบัณฑิต

 tongsamut   11 ม.ค. 2556

ขออนุญาติชาวพุทธแต่งกลอนแสดงมุทิตาจิตแด่.."พระพรหมบัณฑิต" อธิการบดีมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ในคราวที่ท่านได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ ในปีนี้

มุทิตา มะนะจบ นบกราบไหว้
ขอส่งใจ ยินดี ฤดีสม
แด่อธิการ- บดี นี้ชื่นชม
ได้เป็นพหรม- บัณฑิต วิสิฏฐ์คุุณ

   
เหมาะสมแล้ว ครั้งนี้ ที่ได้เลื่อน
ไม่คลาดเคลื่อน ยศนี้ ที่อุดหนุน
ราชาโปรด เลื่อนศักดิ์ พิทักษ์คุณ
แผ่จำรูญ คุณวิลาศ ประกาศดี..

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย