พึงเข้าไปตัดความตรึกและความรำคาญ ??

 มหาราชันย์   18 ธ.ค. 2553

 
     สำรวมจักษุตั้ง          อินทรีย์
จิตมั่นกุศลมี               ..เปี่ยมล้น
เจริญฌานตัดธุลี          ...ทำป่วน     วัฏฏา
ตบะฝึกฝนข้น               ย่ำซ้ำมัคคญาณ

     ฌานยังจิตตื่นตั้ง          ดำรง
สติก่ออุเบกขาทรง          ...ทั่วพร้อม
ตัดตรึกย่อมหมดลง          ..ดับเหตุ     กังวล
ความตรึกรำคาญน้อม          ดับด้วยจตุตถฌาน.  
ภิกษุพึงเป็นผู้สำรวมจักษุ
ไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้า
พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน
พึงเป็นผู้ตื่นอยู่มาก
พึงเป็นผู้ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น
พึงเข้าไปตัดความตรึก
และตัดธรรมที่อาศัยอยู่แห่งความตรึกและความรำคาญเจริญในธรรมครับ .    

     จิตตรึกจิตนึกเข้ม          พัวพัน
รำลึกนึกแต่ขันธ์               .ค่ำเช้า
สักกายะทิฏฐิพัน               .รัดจิต     รัดกาย
ความโศกมาสู่เจ้า               .เพราะข้อประมาทธรรม

     จิตตรึกจิตนึกน้อม          สัจจา
จดจ่อในธัมมา               ....บทนั้น
อรหัตตมัคคา                    ธรรมบท     ปัจจุบัน
ละโลภโกรธหลงกั้น               ดับสิ้นโลกีย์

     ดับจิตดับคิดเข้ม          โลกีย์
ขันธ์ละหมดธุลี               ..แต่งแต้ม
ดวงจิตผ่องโสภี               .ขาวรอบ     สว่างวาว
โลกุตตระแย้ม               ..มัคคตั้งบรรลุญาณ

     มัคคเหตุดับตรึกค้น          อวิชชา
ละโลกโดยปัญญา               .วิมุตินี้
วิมุติสุขพ้นวัฏฏา               ....จิตแจ่ม     สงัดกาม
บ่ ตรึก บ่ นึกลี้                    หลุดพ้นโดยญาณเจริญในธรรมครับ.

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย