พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอะไร

 หิ่งห้อยน้อย  


..... เทวทหสูตร

หมู่ภิกษุ มากรูป ได้ปรารถนา
สู่ปัจฉา ภูมิชนบท ด้วยทั้งสิ้น
เพื่อปฏิบัติ ตามศาสดา เป็นอาจิณ
รวมกันสิ้น เข้าเฝ้าฯ พระศาสดา

ได้ตรัสตอบ เห็นชอบ ทรงอนุญาต
ก่อนจักปราศ พบพี่ใหญ่ เพื่อสิกขา
ฟังโอวาท ก่อนไป ในพนา
เพิ่มปัญญา เป็นเสบียง เพื่อเลี้ยงตัว

พี่ใหญ่คือ มหาเถระ สารีบุตร
ผู้โกมุท บานไสว ไม่สลัว
สิ้นกิเลส ตัณหา ไม่พันพัว
ดุจดอกบัว น้ำมิเกาะ และเบ่งบาน

***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
5,980


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย