"เปลือก กระพี้ แก่น" (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก)

 วิริยะ12  

 "เปลือก กระพี้ แก่น"

" .. พวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่อปฏิบัติภาวนา ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่น "การภาวนา เป็นการประกอบบุญกุศล คุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ ไม่มีกุศลใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าเรื่องจิตตภาวนา"

"จิตตภาวนา เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสาร" ไม่มาเวียนว่าย ตายเกิดอีก อย่างไรก็ดี "เรื่องทานและศีลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ" ที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เปรียบได้กับการที่เราจะได้แก่นต้นไม้มา เราก็ต้องมีทั้งเปลือก ทั้งกระพี้ก่อน นี้ก็เหมือนกัน

"ทานเปรียบเสมือนเปลือก ศีลเปรียบเสมือนกระพี้ จิตตภาวนาคือแก่น" ถ้าเราต้องการแก่น แต่จะให้เราจะไปปลูกแก่น เพื่อเอาแก่นอย่างเดียวเลย อันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกัน เพราะตามธรรมชาติของมัน "เราต้องปลูกต้นไม้ก่อน เพื่อให้ได้เปลือกก่อน ได้แก่นก่อน ถึงจะได้กระพี้ด้วย" ฉันใดก็ฉันนั้น .. "

"ดูใจเขา ไม่สู้ดูใจเรา"
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก
 

5,496จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย