"สมบัติของพระ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "สมบัติของพระ"

" .. สมบัติของพระคือศีล "ศีลสมบัติ" นี่ละสมบัติของพระเรา "ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ" นี้สุดยอดแห่งสมบัติของพระ

"ศีลก็ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์" อย่าข้ามอย่าเกินพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว นั้นคือทางราบรื่น การฝ่าฝืนพระวินัยเป็นการก้าวออกเหยียบขวากเหยียบหนาม ไม่ใช่ทาง "นี่เรียกว่าศีลสมบัติ" เรามีศีลบริบูรณ์แล้วเย็นสบาย อบอุ่นภายในตัว

ทีนี้เวลาเจริญภาวนา "จิตก็ไม่ไประแคะระคายกับศีลของตน ว่าไม่บริสุทธิ์หรือศีลด่างพร้อยอะไรต่ออะไร" จิตไม่ไปคิด อารมณ์ก็เย็น

ทีนี้ "เวลาทำภาวนาจิตสงบได้ง่าย เป็นสมาธิสมบัติขึ้นมา" พอจิตเป็นสมาธิสมบัติ คือความสงบเย็นใจแน่นหนามั่นคงภายในใจแล้ว "ปัญญาพิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจนี้ เป็นได้ทั้งสมถะ เป็นได้ทั้งวิปัสสนา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,471จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย