"ผู้ปราถนา ต้องลงมือปฏิบัติ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

 "ผู้ปราถนา ต้องลงมือปฏิบัติ"

" .. ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่าง ๆ มีต้นข้าวเป็นต้น "เมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้ว ผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอับุคคลพึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเอง"

"ถ้าบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว แต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่" เป็นผู้เกียจคร้าน จะปรารถนาจนวันตาย "รวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้เลยฉันใด วิมุตติธรรมก็ฉันนั้นแล" มิใช่สิ่งที่อันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้

"คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรม แต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติ มัวเกียจคร้านจนตัวตาย จะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลย" ด้วยประการฉะนี้ .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 

5,400


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย