"ดับทุกข์ด้วยปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    12 พ.ค. 2561


 "ดับทุกข์ด้วยปัญญา"

" .. วิธีแก้กิเลสทุกประเภท รวมทั้งโทสะ ให้ลดน้อย ถึงให้หายขาดไปได้นั้น "พระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้ เหตุผลคือใช้ปัญญา" พิจารณาลงไปเป็นเรื่อง ๆ ว่า "อะไรเป็นอะไร ทำไมจึงเกิดขึ้น ควรปล่อยให้เกิดอยู่ต่อไป หรือควรแก้ไขอย่างไร ควรปล่อยวางอย่างไร"

พิจารณาด้วย "ปัญญา" ดังกล่าวนี้ในเรื่องใดก็ตาม "หากทำให้เรื่องนั้นคลี่คลายลงได้" เช่น "กำลังเกิดโทสะในเรื่องใดอยู่ ทำให้หายได้ด้วยเห็นตามปัญญาพิจารณา โทสะในเรื่องนั้นจะไม่กลับมาเกิดอีก" เรียกว่า "ใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาดไป" .. "

"พุทธวิธีไม่ให้เกิดโทสะ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

12 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5274 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย