"ไม่ติดดีติดชั่ว" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    27 มิ.ย. 2562

.
 "ไม่ติดดีติดชั่ว"

" .. ทางพระสอนให้ละชั่ว ทำความดี แต่ไม่ติดอยู่ในความดี ให้บำเพ็ญจิตให้ยิ่งขึ้นจนถึง "ไม่ติดดีติดชั่ว" จึงจะพ้นโลกนี้ไปได้

เพราะแม้คุณงามความดีจะส่งผลให้เป็นสุข ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นเทพ อินทร์ พรหม ก็ตาม "แต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้น ๆ หมดลง ก็ย่อมต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก"

ทางพระท่านจึงสอนให้มุงภาวนา "ทำจิตให้รวมระวังตั้งมั่น ทำจิตให้มีปัญญา รู้ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง" จนถอนอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นต่าง ๆ ออกเสีย จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ หมดทุกข์หมดยากได้โดยแท้ .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร    DT014902

วิริยะ12

27 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5314 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย