"ความสูญกับความบริสุทธิ์ต่างกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ความสูญกับความบริสุทธิ์ต่างกัน"

" .. คำว่าบริสุทธิ์นั้น ไม่ได้หมายถึงความสูญ "ความสูญกับความบริสุทธิ์ต่างกัน" ความสูญคือสูญสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลย "ความบริสุทธิ์ ถ้าไม่มีอยู่จะเอาอะไรมาเรียกว่าบริสุทธิ์" มีแบบความบริสุทธิ์ ไม่ได้มีแบบโลก ๆ มีกัน

ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้หรือว่า "นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา" บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า "นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้ามันสูญจริง ๆ จะเอาอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะ" มันสูญไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุขอย่างยิ่งอยู่นั้น

"มันก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธิ์นั้นแล ทำให้เป็นสุขอย่างยิ่ง อยู่ภายในธรรมชาติของตนเอง" ถ้าสูญไปเสียจริง ๆ ก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้ แน่ะ เป็นแต่เพียงไม่มาเกิดเหมือนอย่างเรา เหมือนอย่างสัตว์ทั่ว ๆ ไป .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3055&CatID=2

5,446


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย