"โลกุตรจิต โลกุตรธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    8 ก.ค. 2565

.
 "โลกุตรจิต โลกุตรธรรม"

" .. "โลกุตรธรรม แปลว่าธรรมเหนือโลก" นี่ท่านแยกออกมาพูด "สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั้นคือใจ" ถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตรธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไร "ก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้น ๆ ขึ้นไป" จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจ

"ธรรมทุกขั้น นั่นละท่านว่าโลกุตรจิต โลกุตรธรรม เต็มภูมิของจิตของธรรม" เป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจ หากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไร แม้คำว่าโลกุตรธรรม แปลว่าธรรมเหนือโลก ๆ ก็สักแต่ความจำ ความคาดความหมาย หาความแน่ใจยังไม่ได้เลย "ด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกัน จึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1016&CatID=3DT014902

วิริยะ12

8 ก.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4795 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย