"ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเสียสละ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    20 มี.ค. 2564

.
 "ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเสียสละ"

พ่อลีท่านกล่าวว่า " .. "ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเสียสละ" ไม่เห็นแก่ตัว "บุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แกผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วย พระพุทธเจ้าย่อมไม่สรรเสริญบุคคลชนิดนั้น" และตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเอง

ถ้าหากเราจะท่าอย่างนั้นบ้าง เราก็สบายไปนานแล้ว ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ "ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปนี่ก็เพราะเห็นแก่ศาสนาเป็นส่วนใหญ่" .. "

"ธรรมะทะลุโลก"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 


• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ทำโลโก้ลงบนจานชามเมลามีนราคาพิเศษ

• คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ โดย พระเทพสิงห์บุราจารย์

• "ธรรมสี่ประการพึงมีในตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• หัดทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611021A ซีดี ๗๘)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย