"จิต เป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

 .

"จิต เป็นแก่นของชีวิต"

" .. "เพราะการภาวนานี้มันเป็นการฝึกจิต" จิตที่กวัดแกว่งเลื่อนลอย ทำให้สงบลงตั้งมั่นลงไป "จิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิต" เมื่อเราฝึกตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้ "ก็ย่อมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได้" ความชั่วกิเลสทั้งหลายก็ไม่มาครอบงำจิตใจ

"ตั้งแต่เราเทียวเกิดเทียวตายมาในสงสาร นี่ส่วนมากก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตน" เกิดมาชาติใดก็อยู่ไปตามยถากรรม "หากินไป อยู่ไปหมดบุญหมดกรรมและก็อายุหมดลงแล้วก็ตายไป ตายไปแล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่" เป็นอยู่อย่างนี้แหละ .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
    

5,387


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย