เดินตามทางพระอริยเจ้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

บัดนี้ผู้ที่มี "อินทรีย์บารมีแก่กล้า" มีปัญญามาแล้ว
ก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไป
ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าไป
ด้วยสมถะวิปัสสนาเช่นนี้แล้วก็นับว่า
เป็นผู้มีบุญมากพอสมควร ถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผล
ก็นับว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้า
ก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้
ในเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่รอบเมื่อใด
ก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญกุศลต่อไป

อย่างนี้แหละ "คุณธรรมในพระพุทธศาสนา" นี้น่ะ
มันสูงขึ้นไปโดยลำดับ ถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้ว
ก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้
ดังนั้นทกคนก็อย่าพากันประมาทให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจ
ฝึกตนไปให้เต็มความสามารถ สำรวมตนให้เต็มที่
แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับ

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "กรรมปางก่อน"   

5,383


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย