"ตัณหาความอยาก เป็นดาบสองคม" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12    6 พ.ย. 2561

.
 "ตัณหาความอยาก เป็นดาบสองคม"

" .. ความเห็นที่ประกอบด้วยความอยาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรม "เพราะความอยากยังเป็นดาบสองคม"

"ความอยากของคนพาลจะเป็นผลนำไปสู่ทุคติโดยถ่ายเดียว ความอยากของนักปราชญ์บัณฑิตจะเป็นผลนำไปสู่สุคติ" และส่งผลให้ถึงพระนิพพานได้ ดังบาลีว่า "ตณฺหาย ตรติ โอฆํ ตัณหาคือความอยาก จะเป็นพลังส่งให้ผู้ปฏิบัติได้ข้ามพ้นไปจากโอฆสงสาร"

ผู้จะนำเอาตัณหาคือความอยากมาปฏิบัติให้เกิดผลดีได้ "ผู้นั้นจะต้องมีสติปัญญาที่ดี" มีความฉลาดรอบรู้ตามหลักความเป็นจริง ใหเป็นไปตามไตรลักษณ์อยู่สมอ .. "

"เหตุให้เกิดทุกข์"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
 DT014902

วิริยะ12

6 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4785 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย