"พุทโธ ภาวนาวันละนิดจิตเบิกบาน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

 "พุทโธ ภาวนาวันละนิดจิตเบิกบาน"

" .. "พุทธศาสนิกชนจึงนิยม ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง" หรือทั้งสามเลยก็ได้

ระลึกถึงอย่างยาวก็คือ "การสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ" โดยตลอด "คือสวดอิติปิโส สวดสวากขาโต สวดสุปฏิปันโนตลอดทั้งบทนั่นเอง" ระลึกถึงอย่างสั้นก็คือการระลึกว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" เท่านั้น

หรือจะให้สั้นเข้าไปอีก "จะระลึกเพียง พุทโธ พุทโธ เท่านั้น" ก็จะเป็นเหตุ "ให้เกิดความเบิกบานแช่มชื่นได้" ไม่ว่าจะกำลังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่สักเพียงไหนก็ตาม .. "

"การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

 

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย