"มนุษย์สมบูรณ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12   3 ธ.ค. 2561


 "มนุษย์สมบูรณ์"

" .. คุณสมบัติของมนุษย์ที่จะบริบูรณ์นั้น "ก็คือสมบูรณ์ด้วยกาย วาจาและใจ" กาย วาจา ใจจะสมบูรณ์นั้น เช่นว่าพูดดีเฉย ๆ ก็ไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่กระทำตามทำดีแต่กายเฉย ๆ ใจไม่ดีนั้น ก็ไม่สมบูรณ์

พระพุทธองค์ทรงสอนให้ดี ด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ "กายงาม วาจางาม ใจงาม เป็นสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุด" นี่ก็เหมือนกัน ฉันนั้น "เรียนก็ต้องดี ปฏิบัติก็ต้องดี ละกิเลสก็ต้องดี" สมบูรณ์อย่างนั้น .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท DT014902

วิริยะ12

3 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4412 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย