"บัณฑิต เป็นได้ทั้งชายหญิง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "บัณฑิต เป็นได้ทั้งชายหญิง"

" .. "บัณฑิตนั้น คือคนดีผู้มีธรรม" หรือผู้รู้ธรรมปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั่นเอง "การกล่าวธรรมของบัณฑิต คือการกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้"

บัณฑิตนั้น มีพุทธภาษิตกล่าวไว้ด้วยว่า "บุรุษจะเป็นบัณทิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่ แม้สตรีมีปัญญาเฉียบแหลมในที่นั้น ๆ ก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน" .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖
สมเด็จพระญาณสังวร 

5,464จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย