"ผู้มีปัญญา เอาตัวรอดจากทุกข์ได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    13 ก.ค. 2562

.
 "ผู้มีปัญญา เอาตัวรอดจากทุกข์ได้"

" .. "กุศลธรรม" คือธรรมอันดี "พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมให้บุคคลทำ ก็คือไม่ทำบาป ๕ ประการ (หนึ่ง) และไม่ทำบาปอื่นอีก (หนึ่ง)" ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศล "ศีลห้าทำให้คนฉลาด คนไม่ฉลาดรักษาศีลห้าไม่ได้" ใครรักษาได้ก็เป็นบุญกุศลของคนนั้น "ได้ชื่อว่ามีบุญกุศล ความดีเป็นที่รั้งจิตใจ"

ให้นึกดูว่า "พวกเรามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหม" ถ้ามีก็แสดงว่าเรามีกุศลธรรม (คือความฉลาด) อยู่ในใจ "ใจมีความฉลาด หาทางเลี่ยงจากโทษบาปทั้งหลายได้" ใครยังเลี่ยงไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญา ขาดความฉลาด

เมื่อมีปัญญาแล้ว "ปัญญาก็มาสอนจิต มีปัญญาเอาตัวรอดจากบาป ผู้มีปัญญาเอาตัวรอดจากบาปได้" ถึงจะไม่เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ฯลฯ ก็ตาม ขอให้มีปัญญาเช่นนี้ ปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมสรรเสริญว่า "มีปัญญาเอาตัวรอดจากทุกข์ได้" .."

"กุศลธรรม อกุศลธรรม อพยากตธรรม"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 
DT014902

วิริยะ12

13 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5105 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย