"เป็นบุญลาภอันประเสริฐ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    3 ม.ค. 2563

.
 "เป็นบุญลาภอันประเสริฐ"

" .. เราเกิดมาในชาตินี้ "เป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก" สมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยความไม่ประมาท

กิเลสบาปธรรมจะได้น้อยเบาบางจากดวงจิตของตน "การที่คนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ ก็เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอง"

เพราะฉะนั้น "ท่านผู้ใดอยากพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร" จงตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยความไม่ประมาทเถิด .. "

"ฉลอง ๙๑ ปี พระสุธรรมคณาจารย์"
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) DT014902

วิริยะ12

3 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4785 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย