"มิใช่สิ่งที่ปรารถนาเอาได้" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

 วิริยะ12  

 "มิใช่สิ่งที่ปรารถนาเอาได้"

" .. ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่าง ๆ มีต้นข้าวเป็นต้น "เมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้ว ผลคือรวงข้าว ไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลย เป็นขึ้นมาเอง"

ถ้าแล "บุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว แต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่" เป็นผู้เกียจคร้าน "จะปรารถนาจนวันตาย รวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้ ฉันใด วิมฺตติธรรม ก็ฉันนั้นนั่นแล" มิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้

"คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง" หรือไม่ปฏิบัติมัวเกียจคร้านจนวันตาย "จะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลย" ด้วยประการฉะนี้ .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
 

5,410


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย