"หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    21 พ.ค. 2563

.
 "หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า"

" .. พระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบปฏิบัติประมวลลงในหลัก ๓ คือ

- ทรงสอนให้ละความชั่วทั้งปวง
- ทรงสอนให้บำเพ็ญความดีทุกอย่าง
- และทรงสอนให้ชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

ระเบียบปฏิบัติที่ทรงประมวลลงใน ๓ หลักนี้ สำหรับให้เราปฏิบัติ "เพื่อให้รู้ว่าความชั่วที่เรียกว่าบาปทั้งปวง เป็นสิ่งที่ควรละ" เพราะให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำ แล้วละคือเว้นไม่กระทำความชั่วทั้งปวงนั้นเสีย

"ความดีที่เรียกว่ากุศลหรือบุญทุกอย่าง เป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญ" เพราะให้ผลเป็นสุขแก่ผู้กระทำ แล้วบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนโดยครบถ้วนและ "จิตใจที่ชำระให้บริสุทธิ์สะอาดแล้ว จะต้องหลุดจากความชั่วและความดี" พ้นภพชาติเด่นอยู่ในโลก .. "

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
http://tesray.com/dhamma-strategy   DT014902

วิริยะ12

21 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5422 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย