"ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัว" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    11 มิ.ย. 2563


[color=#0000FF]"ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัว"

" .. พระพุทธเจ้าสอนว่า "ใหรู้ด้วยตนเอง ให้เชื่อตนเอง" ปฏิบัติไปจนเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมา จนไม่เชื่อคนอื่น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่า ความลังเลสงสัยทั้งปวงก็ตาม ความเคลือบแคลงทั้งหลายก็ตาม ความไม่ถูกต้องทั้งหลายก็ตามนั้น มันจะเหือดแห้งไป "ในเมื่อเราปฏิบัติจนรู้เห็นเอง"

ท่านจึงเรียกว่าอันนั้นมันเป็น "ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ วิญญูชนรู้ได้เฉพาะตัว" ไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่น พระพุทธเจ้าของเราสอนอย่างนี้มีพยานอย่างนี้ .. "

"สุภัททานุสรณ์์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

11 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4996 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย