"เมตตานี้สำคัญอยู่ที่จิตใจ" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    8 ก.ค. 2563

.
 "เมตตานี้สำคัญอยู่ที่จิตใจ"

" .. "เมตตาจิตนี้เปรียบประหนึ่งเมล็ดฝนที่สะอาดบริสุทธิ์" ตกมาจากห้องฟ้าแล้วย่อมให้ผลแก่ตฤณชาติ รุกขชาติ งอกงามชื่นแช่มเต็มที่และเป็นที่ต้องการของมนุษย์ทุกเหล่า "เหตุนั้นผู้เป็นนักบุญควร ตรวจดูจิตของตนเสมอ ๆ ว่าเรามีเมตตาจิตหรือไม่" เพื่อจะได้บำเพ็ญให้มีขึ้นทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้ถูกทางแห่งความสุขต่อไป

"เมตตานี้สำคัญอยู่ที่จิตใจ" ถ้าจิตไม่มีเมตตาแล้ว รักษากายวาจาได้ยาก ถ้าหากจิตประกอบด้วยเมตตาจริง ๆ แล้ว ความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่กายและวาจา "ความเศร้าหมองทางกาย ทางวาจา กายวาจาเขายอมไมรับ" จิตเป็นผู้จะรับเอาทั้งผลดีชั่ว ทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงควรทำสมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิโดยลำดับ .. "

"จิตตวิชา"
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
    DT014902

วิริยะ12

8 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5360 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย