"กายนี้คือบ่อเกิดแห่งธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 มี.ค. 2564

.
 "กายนี้คือบ่อเกิดแห่งธรรม"

" .. "กายนี้จะพิจารณาให้เป็นฌานก็ได้ ให้เป็นสมาธิก็ได้ ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้" สุดแท้แต่ผู้นั้นจะมีอุบายแยบคายเชี่ยวชาญทางไหน "กายนี้ได้ชื่อว่าเป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่ง" เป็นคัมภีร์เป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ "เป็นต้นตอบ่อเกิดของพระพุทธศาสนา" ถ้าไม่มีกายอันนี้เสียแล้ว พุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไร

"ศีล สมาธิ ปัญญา" จะเอาไปประดิษฐานไว้ที่ไหน "เมื่อมีกายอันนี้แล้วพระพุทธศาสนาจึงได้ประดิษฐานตั้งลงที่กายนี้" ใครต่างคนก็ได้นำเอาไปปฏิบัติตามกำลังแก่ความต้องการของตน ๆ "พระพุทธศาสนาเป็นของสากล" มนุษย์ชาวโลกนี้มีใจเกิดขึ้นในที่ใดแล้ว ก็มีกิเลสหุ้มห่อในใจของมนุษย์ในที่นั้น พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในที่นั้นแล้ว "จึงได้บัญญัติพระพุทธศาสนาลงที่กายวาจาและใจของมนุษย์เหล่านั้น" .. "

"ของดีมีในศาสนาพุทธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

10 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย