"คุณสมบัติของพระโสดาบัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ก.ค. 2564

.
 "คุณสมบัติของพระโสดาบัน"

".. คุณสมบัติประจำใจของพระโสดาบันบุคคลนั้น ถือหลักความเชื่อมั่นประเภท "อจลศรัทธา" เป็นผู้เชื่อมั่นต่อผลที่รู้เห็นประจักษใจแล้วและเชื่อมั่นต่อคุณธรรมเบื้องสูงที่ตน ยังไม่รู้ไม่เห็น

"สมานตฺตตา" ความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอ ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เป็นผู้มี ธรรมครองใจ ไม่ถืออะไรยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง

"แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้ว ตลอดสัตว์เดรัจฉาน พระโสดาบัน บุคคลก็ไม่รังเกียจ" โดยเห็นว่าเขากับเราตกอยู่ในวงแห่ง กรรมดี-ชั่วเหมือนกัน

"พระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบัน แม้จะเป็นฆราวาสก็เป็นผู้แน่วแน่ในศีลของตนรักษาอยู่" ไม่รับศีลแล้วรับศีลเล่าเหมือนสามัญชน "ไม่ยอมให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยด้วยเจตนาล่วงเกิน" .. "

"ธรรมชาวบ้าน"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
    DT014902

วิริยะ12

15 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย