"ปัญญาอริยมรรค" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "ปัญญาอริยมรรค"

" .. "ปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมติ" ไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ "ต้องอาศัยปัญญาอริยมรรค" จึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้

"ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์" เช่น "ไอน์สไตน์ มีความรู้มาก มีความสามารถมาก" แยกปรมาณูที่เล็กที่สุด จนเข้าถึงมิติที่ ๔ แล้ว "แต่ไอน์สไตน์ไม่รู้จักพระนิพพาน" จึงเข้าพระนิพพานไม่ได้

"จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้น" จึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ ตรัสรู้ยิ่ง ตรัสรู้พร้อม "เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ เป็นไปเพื่อนิพพาน" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

5,413จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย