"อานิสงส์แห่งธรรมทาน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "อานิสงส์แห่งธรรมทาน"

" .. "การให้ธรรมเป็นทานนี่ชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้" เพราะว่าการให้ผ้านุ่งผ้าห่มการให้ข้าวน้ำ รับประทานแล้วก็อิ่มไป ผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว "ที่เขาทำชั่วมาแต่ก่อนเขาก็รู้สึกตัวได้" เขาละความชั่วนั้นเสีย แล้วเขาก็ตั้งใจทำความดี

"เขารู้จักอุบายวิธีชำระจิตให้ผ่องใสสะอาด" เขาก็ทำความเพียร ชำระใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอกุศลนั้นให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาด ปราศจากบาปอกุศลต่าง ๆ ไป เขาก็มีความสุข ละโลกนี้ไปแล้วเขาก็บันเทิงในสวรรค์ "ได้ชื่อว่าเราได้ให้ความสุขแก่เขาทั้งชาตินี้และชาติหน้า" ความสุขนั้นก็ย้อนมาถึงผู้ให้ทาน มันเป็นอย่างนั้น

ผู้ให้ทาน ผู้ให้ธรรมเป็นทานนี่ .. "อานิสงส์เกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้จักบาปบุญคุณโทษมิใช่ประโยชน์" และฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พลันเข้าใจง่ายดี ไม่อึดอัดขัดข้อง อย่างนี้นะ "นี่แหละอานิสงส์แห่งการให้เครื่องอัดเทปเป็นทานก็เท่ากับได้ให้ธรรมเป็นทานโดยปริยาย" .. "

"การภาวนาเพื่อความหลุดพ้น"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=58902   

5,450


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย