"โลกมนุษย์ เป็นสถานที่สร้างกรรม" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12  

 "โลกมนุษย์ เป็นสถานที่สร้างกรรม"

" ..โลกมนุษย์นี้ เป็นสถานที่สร้างกรรม โดยเฉพาะคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีการสร้างกรรมกันหมดทุกคน

"พระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็มาสร้างในโลกมนุษย์ บารมีที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ก็เต็มอยู่ในโลกมนุษย์นี้ มีดวงตาเห็นธรรม มีสติปัญญาละอาสวกิเลส ตัณหา ก็ละกันในโลกมนุษย์นี้"

หรือ "พระอรหันต์อริยสาวกก็เช่นเดียวกัน ก็ได้มาบำเพ็ญบารมีอยู่ในโลกมนุษย์นี้" จนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ได้บรรลุธรรมในโลกมนุษย์นี้ "หรือผู้จะไปตกนรกอเวจี ไปเกิดเป็นเปรต เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เป็นอสุรกาย ก็ทำกรรมชั่วอยู่ในโลกมนุษย์นี้" เช่นกัน

ฉะนั้น "โลกมนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางเป็นต้นทางของจิตวิญญาณที่จะไปท่องเที่ยวในวัฏจักรอื่นต่อไป" หรือเหมือนกับท่าอากาศยาน "ใครต้องการไปเที่ยวที่ไหนประเทศใด ก็ตีตั๋วไปสายการบินนั้น ๆ นี้ ฉันใด ใครอยากจะไปสู่ภพไหนชาติใด ก็สร้างกรรมประเภทนั้น ๆ" ผลของกรรมจะเป็นเครื่องบินพาท่านไปเอง .. "

"เหตุให้เกิดทุกข์"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
 

5,417จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย