"เข้าถึงพุทธธรรมได้ด้วยใจ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

.
 "เข้าถึงพุทธธรรมได้ด้วยใจ"

" .. พิจารณาดูเถิด "การเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมมิใช่เดินด้วยกาย แต่ต้องเดินด้วยใจจึงจะเข้าถึงได้" ได้แบ่งผู้เดินทางออกเป็น ๓ ชั้น คือ

ก. "ชั้นต่ำ" ได้แก่ "ผู้รู้จักปฏิญาณตนเองเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอาศัย" ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนด้วยดี ละทิ้งประเพณีที่งมงายและเชื่อมงคลตื่นข่าว จะเชื่ออะไรต้องพิจารณาเหตุผลเสียก่อน คนพวกนี้เรียกว่า "สาธุชน"

ข. "ชั้นกลาง" หมายถึง "ผู้ปฏิบัติจนเชื่อต่อพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลาย รู้เท่าทันสังขาร" พยายามสละความยึดมั่นถือมั่นให้น้อยลง มีจิตเข้าถึงธรรมสูงขึ้นเป็นขั้น ๆ ท่านเหล่านี้ "เรียกว่าพระอริยบุคคล" คือ "พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี"

ค. "ชั้นสูง" ได้แก่ "ผู้ปฏิบัติจนกาย วาจา ใจ เป็นพุทธะ เป็นผู้พ้นจากโลก อยู่เหนือโลก" หมดความยึดถืออย่างสิ้นเชิง "เรียกว่า พระอรหันต์" ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุด .. "

หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
http://anuchah.com/dhamma-lessons/   

5,393


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย