"ทำนองคลองธรรม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "ทำนองคลองธรรม"

" .. ขอให้ลูกหลานทุกคนรู้จักคำว่า "ทำนองคลองธรรม" ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม ทรงตรัสไว้ ๑๐ ข้อ คือ ..

๑. "ทานที่ให้แล้วมีผลจริง" เราควรหมั่นให้ทาน เสียสละ
๒. "การบูชามีผลจริง" เราควรบูชา รำลึกถึงผู้ที่มีพระคุณ
๓. "การเคารพนบน้อมมีผลจริง" เราควรมีความเคารพยำเกรงต่อความดี
๔. "ผลกรรมมีจริง" เราควรละชั่ว ทำดี ไม่ทำชั่วทั้งในที่ลับที่แจ้ง
๕. "โลกนี้มีอยู่จริง" เราควรทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์และสัตวฺโลก
๖. "โลกอื่นมีอยู่จริง" เราควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะวันหนึ่งเราต้องไป
๗. "คุณของมารดามีจริง" บูชาท่านเหนือเศ๊ยรเกล้า ท่านคือพระในบ้าน คือต้นกำเนิดศาสนา
๘. "คุณของบิดามีจริง" เคารพเชื่อฟัง ท่านคือพระอรหันต์ประจำบ้าน คือศาสดาองค์เอก
๙. "เทพเทวามีอยู่จริง" ทำดีใครไม่เห็นแต่เทวดามีตา
๑๐. "พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ บรรลุธรรมชั้นสูงมีอยู่จริง" เราควรบำรุงพระสงฆ์ให้ดำรงพระพุทธศาสนาไว้

"นี้คือรากแก้วของการดำเนินชีวิต" เพื่อให้ลูกหลานหลวงปู่เป็นคนดี ให้โลกเราสงบร่มเย็น หลวงปู่ขอฝากให้คิดและปฏิบัติ เพราะนี้คือ ความจริงที่ "ลบไม่เลือน" .. "

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
   

5,420


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย