"การเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "การเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด"

" .. คำว่า "สมณะ" นั้นตามที่ท่านแสดงไว้ในตำราว่า "มีอยู่ ๔ ประเภท"

- สมณะที่หนึ่ง คือพระโสดา
- สมณะที่สอง คือพระสกิทาคา
- สมณะที่สาม คือพระอนาคา
- สมณะที่สี่ คือพระอรหัตบุคคล

๔ ประเภทนี้ ท่านเรียกว่า "สมณะ" การที่เราได้มาเห็นสมณะ ผู้สงบกาย วาจา ใจ จากบาปทั้งหลายดังกล่าวมานี้ "จึงถือเป็นมงคลอันสูงสุด" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,390


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย