."ทรัพย์อันประเสริฐ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

.
 "ทรัพย์อันประเสริฐ"

" .. "ถ้าจิตของเราแจ่มใสสะอาด" ก็ควรแก่แก้ว ๓ ประการ คือ "พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ" เป็นยอดแห่งความสุข "เพราะได้ทรัพย์อันประเสริฐ" ก็จะถ่ายตัวเราให้พ้นจากความยากจนทุกข์ลำบากทรัพย์ก้อนนี้

"ย่อมประกันชีวิตของเราไม่ให้ตกไปในอบายและจะนำเราไปเกิดในโลกที่สมบูรณ์" เมื่อเราได้แก้ว ๓ ประการแล้ว "มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ" ก็จะตกอยู่ในมือเรา "เมื่อเราได้อริยทรัพย์แล้ว เราจะอยากได้อะไรอีก" .. "

"อานาปานานุสรณ์"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 

5,448จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย