"ความโศกย่อมเกิดจากสิ่งที่รัก" (สมเด็จพระะสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ความโศกย่อมเกิดจากสิ่งที่รัก"

" .. พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า "ความโศกย่อมเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก ภัยคือความกลัว ย่อมเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก" สำหรับผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รักจะไม่มีความโศก ภัยจักมีแต่ที่ไหน

"พระพุทธภาษิตนี้" ดูคล้ายกับมองในทางร้ายว่า "สิ่งเป็นที่รักจะเป็นแหล่งแห่งเกิดความโศกและภัยเสมอ" แต่ก็เป็นความจริงที่ความโศกและภัยทุกอย่างเกิดจากแหล่งรักทั้งนั้น .. "

"ใครก็ตามที่ได้รับความสุขจากสิ่งเป็นที่รักเพียงอย่างเดียว" ยังไม่ชื่อว่าได้พบโลกหรือผ่านโลกทั้งสองด้าน "ต่อเมื่อได้รับความทุกข์จากสิ่งเป็นที่รักอีกอย่างหนึ่ง จึงจะชื่อได้ผ่านพบโลก ครบสองด้าน" เป็นโอกาสที่ทำให้รู้จักโลกดีขึ้น

"ความเข้าใจเรื่องชีวิต"
สมเด็จพระะสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,427จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย