"ภาวนา คือรากแก้ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 สาธุ สาธุ สาธุ    

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย