"ให้เดินตามครู" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ให้เดินตามครู"

" .. ขอให้พระลูกพระหลานตลอดประชาชน ลูกหลานทั้งหลายจำเอา
การพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลย เพราะหลวงตาไม่สงสัยแล้ว

สิ่งเหล่านี้ถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้น วิธีการดำเนินแบบไหน ๆ ถอดออก
มาจากการดำเนินของตนเอง จนกระทั้งรู้เห็นประการใด ถอดออกมาหมด

จนกระทั้งถึงวิมุตติหลุดพ้น จิตมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไป หลุดพ้นก็บอกหลุดพ้น
เพื่อเป็นแบบฉบับ แล้วปลุกจิตปลุกใจ เพื่อเป็นกำลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลายว่า
มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศ ไม่ได้อยู่ตามเวล่ำเวลา
เวลานั้นสิ้น เวลานั้นหยุด

ให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟัง สมกับศาสนาพุทธของเรา
ศาสนาธรรมของเรา นี้คือตลาดแห่ง มรรค ผล นิพพานตลอดมาและตลอดไป

ถ้าผู้ปฏิบัติตามสวาขาตธรรม ที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่มากน้อยเพียงไร
ผู้ทรงมรรคทรงผล จากผลแห่งการปฏิบัติของตน จากเหตุแห่งการปฏิบัติของตน
จะได้รับผลเป็นที่พอใจตลอดไป ตามกำลังความสามารถของตนนั้นแล .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๒๒ มกราคม ๒๕๔๖
    

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย